Павлодар басқару колледжі

Бай болғың келсе – өнерге үйрен. Абай.

Get Adobe Flash player
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • Лицензия
  • image
  • image

Статистика

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Павлодар бас?ару колледжі

Колледжде білікті о?ытушылар ??рамымен толы?тырыл?ан, о?ытуды? заманауи ?дістерін пайдаланады, жа?сы материалды?-техникалы? ?оры, ?ндірістік зертханалары, электронды? кітапханасы бар.

О?ыту ?рдісіні? негізгі б?лігі - ірі ?ндірістік к?сіпорындар мен ?йымдарды? базасында ?ндірістік т?жірибеден ?ту. Кейбір студенттер ?ндірістік т?жірибені ?ткен кезде ?здеріне болаша? ж?мыс орнын табады.

Колледж ?Р Білім ж?не ?ылым министрлігі ?йымдастыр?ан о?ыту жобалар мен шаралар?а белсенді ?атысады. 

?Р Ж?мыспен ?амту ?ызметімен ынтыма?тасты? жасайды, колледж уа?ытша ж?мыссыздар есебінде т?р?ан адамдарды к?сіби жа?ынан ?айта даярлайды. Колледж е?бек нары?ында болып жат?ан ?згерістерге ?ар?ынды т?рде ?рекет етеді, к?сіпорындарды? тапсырысы бойынша мамандарды даярлайды, ?рдайым ж?мыс берушілермен с?тті ынтыма?тасты? жасасу?а дайын. Студенттерге т?р?ылы?ты жері немесе ж?мыс орны бойынша білім алу?а м?мкіндік беретін жа?а білікті технологияларды іздеумен айналысады.

 

Жаналы?тар

Павлодар бас?ару колледжінде «Рухани жа??ыру» ба?дарламасын іске асыру ше?берінде 2017 жыл?ы 14 ?ырк?йекте біры??ай то?ыз??мала?тан флешмоб ?тк...
          Б?гін, 4 ?ырк?йекте бізді? колледжде салтанатты жиын ?тті. Биыл бізді? студенттер ?ауымына  жа?а студенттер келді. «А?паратты ж?йеле...
2017 жылы 20 маусымда в Павлодар бас?ару колледжінде д?ст?рге айнал?ан «Ж?лдызды жа?быр» атты іс- шара ?ткізілді. 2016-2017 о?у жылыны? ?орытындысы ...
 2017 жылы 5 мамырда Павлодар ба?сару колледжінде «Же?іс ?ндері» атты ?скери-патриотты? сайыс ?ткізіді.   Б?л сайыс?а 1-3 курс студенттері ?ат...
2017 жылы 26 с?уірде Павлодар бас?ару колледжінде «Асыл с?з» мектебі сайысы ?тті. Б?л сайыс?а 1 –курс студенттері Васюкевич Диана, Войцеховск...